Regulamin serwera “Jorvik – Wojny Wikingów”

USTAWIENIA SERWERA
Mnożnik rozwoju umiejętności i statystyk: 10
Limit umiejętności (rzemiosło/walka/umiejętności dodatkowe): 1080/660/800
Mnożnik prędkości kształtowania terenu: 5
Cykl wytwarzania (w sekundach): 30
Hodowla zwierząt/ cykl karmienia: 170
Długość dnia: 5
Ilość dzikich zwierząt: 100
Szybkość starzenia się drzew: 2 dzień w cyklu
Maksymalny wiek drzew: 958 dni
Niszczenie budynków poza claimem: wyłączone (włączane w czasie „kataklizmów”)
Umiejętność “powrót do domu”: wyłączona
Godziny Sądu: niedziela 21:00 – 21:30
LiveMap: wyłączona opcja podglądu lokalizacji claimów

ADMINISTRACJA SERWERA
Ceridian (PL/EN)
Ragnar Lodbrok (PL/EN)
Dobromir Stribog (EN/PL)
Vitruvius Waldenburg (PL)
Allan Mclachlan (EN)

TERMINARZ ZNACZEŃ
Regulamin – rozumie się przez to Regulamin serwera Jorvik – Wojny Wikingów;
Serwer – rozumie się przez to serwer Jorvik – Wojny Wikingów;
Osada – claim, który posiada monument poziomu 1 czyli tzw. T1;
Klan – osada, która rozbudowała monument powyżej T1;
Gród – uogólnienie osady oraz klanu;
Gildia – gracz lub grupa graczy;
Jarl – lider klanu;
Godziny Sądu (JH) – okres wyznaczony przez administrację na atakowanie i grabienie cudzych klanów.

1.1 Na serwerze obowiązuje system prawny, który składa się z trzech filarów
a) Administracja: Posiada nadrzędną rolę.
b) Rada Jarlów: Stanowi uzupełnienie działu administracyjnego.
c) Lider gildii (Jarl): Osoba reprezentująca gildię będąca na szczycie władzy w lokalnej hierarchii.

2.1 Administracja serwera odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwera oraz discord. Nie odpowiada jednak za błędy techniczne związane z grą.
2.2 Administracja ma prawo do nakładania na graczy kar za nieprzestrzeganie regulaminu.
2.3 Administracja nie będzie wtrącała się w wewnętrzne sprawy między klanowe, chyba że dotyczyć to będzie złamania regulaminu. Wszystkie spory rozwiązywane są na Radzie Jarlów.
2.4 Administracja nie może dopuścić się karania zbiorowego jeśli w danej gildii są gracze, którzy nie popełnili czynów zarzucanych poszczególnym członkom.
2.5 Administracja nie może wnosić dekretów na posiedzeniu Rady Jarlów o ukaranie gildii ale pełni rolę nadrzędną i w sytuacji kiedy wynik głosów Rady Jarlów jest równy wówczas może oddać swój głos aby zadecydować o wyroku.
2.6 Podczas złożenie przez gracza skargi na innego gracza lub klan, administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia skargi jeśli uzna, że przedstawione dowody nie świadczą jednoznacznie o winie.
2.7 Administracja nie może modyfikować dóbr gracza, a także terenu chronionego przez jego monument jeśli dobra te lub ich kompozycja nie narusza przepisów regulaminu.
2.8 Ma prawo do rekrutowania junior adminów w dowolnej liczbie, jak również pozbawianie ich tej funkcji bez podawania przyczyny do opinii publicznej.
2.9 Ma prawo do utworzenia itemów na potrzeby eventów o ile eventy te nie są predysponowane pod konkretne grupy osób.
2.10 Ma prawo do zarządzania geologią oraz meteorologią serwera bez informowania opinii publicznej.
2.11 Administracja może czynnie uczestniczyć w rozgrywce poprzez odgrywanie postaci fabularnych, ale nie może należeć do żadnego z grodów. Ponadto admin może posiadać wyłącznie jednoosobowy monument T1. Wyjątkiem w wielkości monumentu jest wioska Old Wandals Village oraz miasto Jorvik.

3.1 Rada Jarlów to zorganizowane spotkania, w których spotykają się przedstawiciele klanów i omawiają sprawy związane z grą/serwerem. Rozwiązują również spory wewnątrz klanowe oraz mają możliwość wnoszenia dekretów.
3.2 Każdy z Jarlów ma na DISCORD przypisaną rolę oraz posiada dostęp do kanału #council-of-jarls, gdzie może składać dekrety.
3.3 Siła wyborcza grodu:

3.4 Siła wyborcza działu administracyjnego:

3.5 Głosowanie nad dekretem rozpoczyna się po upływie 24 godzin od momentu złożenia i trwa przez kolejne 24 godziny. Głosowania są jawne.
3.6 Moc wyborcza określana jest na podstawie punktu 2.3 w chwili złożenia tejże propozycji. Co oznacza, że brana jest pod uwagę liczba członków grodu w momencie składania dekretu.
3.7 Prawa uchwalone przez Radę Jarlów nabierają mocy prawnej po 48 godzinach od momentu zakończenia głosowania.
3.8 Rada nie może ukarać klanu większym spadkiem skilli niż 10% na jeden wniosek.
3.9 Każdy gród ma określony limity populacji:
Monument 1 lvl – 5 członków
Monument 2 lvl – 10 członków
Monument 3 lvl – 12 członków
Monument 4 lvl – 15 członków

4.1 Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnictwo w grze oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w regulaminie.
4.2 Każdy z graczy ma możliwość złożenia skargi na innego gracza lub klan w odpowiednim kanale na discord. Podczas składania skarg należy opisać sytuację, dołączyć dowód w postaci screenów, video. Należy wskazać, który punkt regulaminu został złamany.
4.3 Obowiązkiem każdego członka społeczności serwera jest nie działanie na szkodę społeczności oraz dbanie o dobre imię serwera.
4.4 Każdy z graczy ma możliwość przedstawienia swojego pomysłu dotyczący serwera czy też rozgrywki. Takie pomysły należy składać DISCORD na kanale #pomysły.
4.5 Każdy z graczy ma możliwość kontaktu z administracją poprzez DISCORD na kanale #sprawy-do-admina. Jeśli jakaś sprawa wymaga zachowania dyskrecji należy wówczas wysyłać prywatną wiadomość do członka administracji.
4.6 Uniknięcie generowania ujemnej reputacji wiąże się z obowiązkiem uprzedniego wypowiedzenia wojny (opisane w pkt deklaracje) oraz ustawienia trybu wojny w swojej gildii na Livemapie.

5.1 Używania imion i nazwisk bądź nazw gildii obraźliwych lub wulgarnych. Złamanie tego przepisu skutkuje niezwłocznym zablokowaniem postaci.
5.2 Podszywania pod innych graczy i członków administracji.
5.3 Zmiany ukształtowania terenu w obrębie outpostów (nie dotyczy drogi) oraz ich niszczenia (nie dotyczy murów obronnych i innych umocnień).
5.4 Budowania własnych outpostów.
5.5 Przejmowania outpostów (nie stolic) przez gildie i osady (przejęcie outpostów możliwe tylko przez monumenty powyżej T1).
5.6 Przejmowania stolic przez klany o poziomie monumentu poniżej T3 (przejęcie stolic jest możliwe tylko przez klany posiadające T3 i T4).
5.7 Przenoszenia/podnoszenia przedmiotów codziennego użytku z miejsc użytku publicznego tj. Old Wandals Village oraz ich szabrowania.
5.8 Noszenia na terenach neutralnych broni bojowej oraz treningowej (nie dotyczy pola treningowego) oraz narzędzi niesłużących aktualnie do obsługi urządzeń użyteczności publicznej.
5.9 Udziału osad w Godzinie Sądu (tylko klany powyżej T1 mogą brać udział w JH)
5.10 Zawierania przez osady sojuszy militarnych (sojusze militarne mogą zawierać tylko klany powyżej T1)
5.11 Wspólny atak kilku klanów możliwy jest tylko po opublikowanym sojuszu militarnym. Przepisu tego nie stosuje się wobec grodów w przypadku kontrataku, który nastąpić musi do 30 minut od zakończenia napaści.
5.12 Atakowania innych graczy bezpośrednio po zalogowaniu. Wyjątkiem jest sytuacja gracz zaloguje się w miejscu trwania bitwy.
5.13 Atakowania innych graczy w wiosce neutralnej Old Wandals Village.
5.14 Atakowania w strefach RP bez interakcji z graczem atakowanym. Interakcja RP powinna być przemyślana i rozbudowana.
5.15 stosowania w interkomunikacji zwrotów poza klimatem RP danej strefy, wysyłania ponadnormatywnych ideogramów oraz znaków niezwiązanych z aktualną naturą komunikacji, wulgaryzmów oraz obraźliwych epitetów, rasizmu, seksizmu, hetero i homofobii, treści promujących w sposób bezpośredni lub pośredni ideologie polityczne, religijne lub lewicowe.
5.16 Wklejania linków z wyłączeniem linków do regulaminu oraz Livemapy serwera.
5.17 Tworzenia murów z drzew, kłód.
5.18 Nadużywania mechaniki gry (lewitujące przedmioty, ludzka drabina) oraz griefing polegający na szkodzeniu otoczeniu innym graczom.
5.19 Używania przedmiotów do pokonywania murów/palisad poza schodami, drabinami, platformami. Wszystkie powyższe przedmioty muszą być ustawione zgodnie z prawami fizyki (nie mogą lewitować).
5.20 Wykorzystywania błędów w grze.
5.21 Niszczenia budowli i przedmiotów użyteczności publicznej tj.: znajdujących się na terenie wioski Old Wandals Village oraz miasta Jorvik, outopostów ( nie dotyczy murów obronnych) granic prowincji (słupy z tarczą), dróg publicznych, mostów oraz Marketu Jorvik.
5.22 Budowania monumentów na widocznych złożach surowcowych tj. glina, srebro i inne widoczne surowce. Konsekwencją będzie usunięcie claimu.
5.23 Prześladowania graczy tj. kampienia oraz zabijania tego samego gracza po zabiciu go w przeciągu ostatniej godziny. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku kontrataku oraz stref PVP.
5.24 Atakowania klanów w obrębie ich claimów (nie dotyczy strefy i czasu trwania wydarzeń, klanów w stanie wojny, obszaru zdobytej prowincji i stref PVP)
5.25 Nieustannego wchodzenia i wychodzenia z wody oraz stania w niej podczas walki.
5.26 Używania wędek w walce.
5.27 Pozostawianie korzeni w miejscu ściętych drzew (należy każdorazowo wykopać korzeń zaraz po ścięciu drzewa)

6.1 Celem gry jest wykonanie jednego z dostępnych scenariuszy kończących grę. Są to:
a) dominacja militarna – rozumie się przez to zdobycie sześciu stolic tj. Dublin, Lindisfarne, Caster, Oslo, Hedeby, Paris i utrzymanie kontroli nad nimi wszystkimi przez 14 dni kalendarzowych czasu rzeczywistego. Jeśli kontrola zostanie utrzymana wówczas możliwy jest atak na miasto Jorvik, którego zdobycie kończy grę. Chęć ataku na miasto Jorvik należy zakomunikować na serwerze Discord w określonym kanale stolicy. Gracz nie ma obowiązku informowania graczy i administracji o chęci przejęcia stolic. Jedynie w przypadku chęci ataku na miasto Jorvik konieczne jest powiadomienie administracji, która poprosi najemników (innych graczy) o pomoc w obronie miasta.
b) dominacja bogactwa – rozumie się przez to sytuację, kiedy jeden z grodów zgromadzi 1 000 000 000 (miliard) miedzianych monet lub 10 000 000 ( dziesięć milionów) srebrnych lub 100 000 ( sto tysięcy) złotych monet. Zrealizowanie tego scenariusza należy zgłosić administracji;
c) dominacja religijna – rozumie się przez to sytuację, kiedy gród posiada sumę punktów pobożności na poziomie 1000 oraz reputacji na poziomie 1000. Warunkiem jest status tzw. Papieża u jednego z członków grodu, który posiada 100 punktów pobożności i 1000 punktów reputacji. Również wszyscy Jarlowie muszę okazać przynależność do jednej i tej samej religii ( wyznawać tego samego boga). Realizację tego scenariusza należy zgłosić administracji.
6.2 Po zrealizowaniu któregoś ze scenariuszy następuje przejście do kolejnej edycji.
6.3 W sytuacji, w której jeden z grodów zrealizuje jeden z trzech dostępnych scenariuszy kończących grę, otrzymuje on miano zwycięzcy oraz nagrodę w postaci 300 punktów umiejętności do wykorzystania w nadchodzącej edycji, 5 dużych zestawów dekoracyjnych oraz 10 złotych monet.
6.4 Po zakończeniu gry następuje wyczyszczenia serwera (WIPE), a gra rozpoczyna się od nowa. Możliwe jest też wgranie nowej mapy.

7.1 Każdy gracz może posiadać tylko jedną postać.
7.2 Nazwa postaci powinna być w klimacie świata wikingów.
7.3 Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy powinien zarejestrować postać na stronie jorvik.pl
7.4 Zarejstrowanie postaci na stronie internetowej jorvik.pl będzie traktowane priorytetowo.
7.5 W sytuacji kiedy gracz użyje w grze nie zarejestrowanej nazwy postaci jej nazwa może zostać zmieniona przez administrację.
7.6 Nazwa postaci na stronie jorvik.pl, na serwerze gry oraz Discord powinna być taka sama.
7.7 Członkowie administracji mogą posiadać większą ilość postaci. Mogą one służyć wyłącznie do tworzenia eventów, testowania serwerów oraz tworzenia postaci fabularnych.
7.8 Śmierć postaci podczas gry nie powoduje jej skasowania wraz z osiągnięciami.

8.1 Każdy z graczy podczas rejestracji na stronie jorvik.pl ma możliwość przypisania jednej z pięciu profesji:
a) architekt;
b) kowal;
c) rycerz (liczba profesji rycerza jest ograniczona w stosunku do wielkości monumentu – T1=1 rycerz, T2=2, T3=3, T4=4 rycerzy);
d) wieszcz;
e) górnik;
8.2 Każda z profesji otrzymuje umiejętności startowe oraz pakiet startowy zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie jorvik.pl w zakładce profesje oraz dalszym etapie rejestracji postaci na stronie internetowej.
8.3 Każda z profesji otrzymuje pakiet startowy po rozegraniu minimalnego czasu gry na serwerze:
Architekt – 1h
Kowal – 5h
Rycerz – 10h
Wieszcz – 5h
Górnik – 5h
Administracja osobiście będzie komunikowała się z graczami, którzy osiągną limit w celu przyznania pakietu.
8.4 Umiejętności startowe przydzielane są przez administrację z „automatu” i nie jest wymagany limit czasu gry. Ważne jest, aby po wybraniu profesji wejść na serwer by profil zapisał się w bazie danych. O przyznaniu umiejętności gracz zostanie poinformowany mailowo.
8.5 Nie ma możliwości zmiany profesji. Wybór profesji jest jednorazowy na każdą z edycji serwera.

9.1 Mapa serwera dostępna jest na stronie jorvik.pl

10.1 Na mapie istnieje 7 prowincji (stref gry) z których każda posiada własną stolicę. Ich podział jest następujący:

10.2 Zasady gry w określonych prowincjach (strefach):
RP – na tej strefie obowiązuje gra roleplay co oznacza, że należy odgrywać postać w którą się wcielamy w 100%. Na serwerze Discord na kanale rp-karczma należy posługiwać się tylko językiem RP.
PVE – jest to strefa neutralna nie biorąca udziału w JH. Możliwe są tylko monumenty T1.
PVP – na tej strefie dozwolone jest tzw. FULL PVP. Nie jest wymagane zachowanie RP. Możliwy jest atak bez ostrzeżenia na innych graczy oraz atak na claimy w dowolnym czasie.
10.3 Każda z prowincji ma swoją granicę, która oznaczona jest słupami granicznymi z tarczą.

11.1 Na serwerze istnieje 15 outpostów w tym 6 dotyczy stolic.
11.2 Przejmowanie outpostów można dokonywać tylko podczas trwania JH ( godzin sądu)
11.3 Outposty (nie stolice) przejmować mogą tylko klany powyżej monumentu T1

12.1 Przejmowanie stolic odbywa się jedynie podczas trwania Godzin Sądu.
12.2 Tylko klany z poziomem monumentu T3 i T4 mają możliwość przejmowania stolic.
12.3 Klan, który zdobędzie stolicę zobowiązany jest do płacenia podatku na rzecz miasta Jorvik, który wynosi 10 monet na każdy dzień czasu rzeczywistego w walucie obowiązującej epoki. W przypadku nieopłacenia Królowi Jorvik (Ivar Ragnarsson) daniny, może on wtrącić Jarla do więzienia lub w przypadku jego niskiej frekwencji na serwerze, następnego członka klanu w hierarchii lub stażu w klanie. Monety należy dostarczyć do miasta Jorvik w dni, w które Król przyjmuje audiencje. Król będzie ogłaszał to w grze na czacie globalnym.
12.4 Przejmowanie stolicy Jorvik możliwe jest jedynie w sytuacji kiedy klan panuje nad wszystkimi pozostałymi stolicami przez conajmniej 14 dni czasu rzeczywistego i nie zalega z podatkami o których mowa w punkcie 12.3. Chęć przejęcia stolicy Jorvik musi być zakomunikowana administracji.

13.1 Old Wandals Village jest wioską neutralną. Teren wioski jest wyznaczony przez słupy. Dla wszystkich graczy posiadających monument i należących do gildii dostępne są m.in. piece, stoły, kuchnie, duży kocioł, surowce (np. rudy metali, piasek, ziemia), przedmioty w skrzyniach, szafach. Trzypiętrowy, drewniany dom (Hostel) umożliwia przypisanie się do niego na wypadek śmierci.
13.2 Istnieje możliwość budowania i osiedlania się zaraz przy granicy claim wokół wioski Old Wandals Village.
13.3 Jorvik jest miastem w obrębie którego znajduje się arena walk oraz więzienie.
13.4 Market Jorvik w którym dostępna jest Faktoria Handlowa umożliwiająca zakup i sprzedaż towarów, w tym monet w zależności od epoki.

14.1 W tej edycji system questów jest niedostępny, ale pracujemy nad tym elementem aby wdrożyć do w kolejnych edycjach.

15.1 Na serwerze obowiązują 3 epoki, gdzie każdą cechują inne elementy, które nadają możliwość rozwoju postaci oraz mają wpływ na surowce, narzędzia, przedmioty zakupione i sprzedawane w Market Jorvik. Dokładną informację dotyczącą zawartości epok można znaleźć na stronie jorvik.pl na podstronie “Epoki”.
15.2 Każda z epok następuje po sobie według ustalonego harmonogramu – epoka żelaza, srebra i złota.
15.3 Każda z epok trwa 30 realnych dni kalendarzowych, po tym czasie następuje zmiana epoki. Możliwe jest skrócenie czasu trwania epoki poprzez realizację sprzedaży określonego surowca w Market Jorvik dla danej epoki. Ilość oraz nazwa wymaganego surowca do zmiany epoki opisane są na stronie jorvik.pl w podstronie “Epoki”.

16.1 Na serwerze obowiązują tzw. kataklizmy, które mogą dotyczyć całego obszaru mapy lub losowo wybranych terenów.
16.2 Do kataklizmów należą:
a) czasowe załamanie pogody np. deszcz przez 7 dni;
b) zabudowania poza obszarem claimu ulegają zniszczeniu;
c) choroba np. zwierzęta na losowym obszarze umierają;
d) wichura np. drzewa w wybranym losowo terenie zostają wycięte;
e) inne losowe zdarzenia.
16.3 Zabudowania, zwierzęta oraz roślinność znajdujące się w obszarach claimów są bezpieczne, a kataklizmy je omijają.
16.4 Nadejście kataklizmu może, ale nie musi być komunikowane.

17.1 Na serwerze dostępne są trzy deklaracje tj. deklaracja wojny, deklaracja sojuszu, deklaracja urlopu.
17.2 Tylko klany mają możliwość składania deklaracji wojny.
17.3 Deklaracja powinna być złożona na odpowiednim kanale serwera Discord. Deklaracja sojuszu jest aktywna jeśli Jarlowie stron wyrażą zgodę.
17.4 Deklaracja wojny nie wymaga akceptacji strony, w kierunku której deklaracja jest składana. Należy podać powód rozpoczęcia wojny z innym klanem. Deklaracja jest aktywna po akceptacji administracji, która zapoznaje się ze sprawą i zatwierdza lub odrzuca deklarację. Deklarację wojny należy także ustawić w grze z poziomu zarządzania klanem. Po akceptacji deklaracji wojny przez administrację, oba klany mogą atakować się wzajemnie poza JH i bez ostrzeżenia, dotyczy to również stref RP z tym, że w tych strefach kontakt między graczami musi być w klimacie RP.
17.5 Deklaracja urlopu musi zostać zaakceptowana przez administrację.

18.1 Każdy gród jednoosobowy ma możliwość wzięcia tzw. urlopu, czyli zawieszenia gry na określony czas. Urlop można wziąć tylko dwa razy na edycję poprzez złożenie stosownego wniosku do administracji. Po akceptacji administracja ogłasza urlop danego grodu i nanosi na obszar claimu tzw. admin land. Opłata za urlop i ochronę claimu musi zostać wniesiona do Króla Jorvik (Ivar Ragnarsson). Wynosi ona 50 miedzianych monet dziennie (czasu rzeczywistego).

19.1 Wydarzenia są to wszelkiego rodzaju eventy, turnieje, które odbywają się w strefach PVE ale również w wyznaczonych lokacjach na mapie.
19.2 Wydarzenia podzielone są na dwie kategorie:
a) wymagające zapisów;
b) niewymagające zapisów.
19.3 Nowo powstałe wydarzenia ogłaszane będą na kanale #wydarzenia na serwerze Discord.
19.4 Do każdego z wydarzeń określone są jasne zasady i wytyczne, których należy przestrzegać.
19.5 Wydarzenia organizowane przez graczy będą nagradzane zestawami dekoracyjnymi itp., natomiast administracja może ufundować nagrody główne dla graczy.

21.1 Serwer Jorvik – Wojny Wikingów jest miejscem stworzonym dla europejskiej, w tym polskiej społeczności. Oficjalnymi językami na serwerze są język angielski oraz język polski.

Administracja nie może zmienić regulaminu bez głosowania, w którym biorą udział gracze.

Witaj na polskim serwerze gry “Jorvik – Wojny Wikingów”!

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie dołączeniem do naszej społeczności! Naszym celem jest zapewnienie przyjemnego, wciągającego i uczciwego środowiska dla wszystkich, którzy chcą dołączyć do emocji związanych z podróżą po świecie wikingów na serwerze Jorvik – Wojny Wikingów.

Musieliśmy jednak ustanowić kilka zasad, aby zachować przyjazną, kulturalną atmosferę i równe warunki gry dla każdego z naszych członków. Rozumiemy, jak entuzjastycznie chcesz zacząć grać, ale ważne jest, aby zrozumieć nasze zasady zanim wbijesz swój miecz w przeciwnika. W tym regulaminie znajdziesz prawdopodobnie odpowiedź na wszelkie nurtujące Cię pytania, to tylko 5-minutowe czytanie. A jeśli po nim będziesz mieć jakieś pytania, nie obawiaj się je zadać.

Dołączając do Społeczności serwera
Jorvik-Wojny Wikingów (serwer gier lub Discord), potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać ustanowionych w niej zasad. Nieprzestrzeganie ich spowoduje podjęcie działań dyscyplinarnych. Kary związane z każdym naruszeniem przepisów podano w dalszej części
regulaminu.

Dołącz do naszej społeczności. Zarejestruj się i rozpocznij grę !